edukacja we Wrocławiu

Autorskie Licea Artystyczne ALA

Adres: 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 36
Telefon: 71 359 14 44
WWW: http://ala.art.pl
E-mail: sekretariat@ala.art.pl
Społeczności: facebook

1 O SZKOLE

Historia szkoły sięga roku 1995, wówczas Autorskie Liceum Artystyczne "ALA" zostało wpisane do ewidencji szkół niepublicznych w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu jako szkoła średnia młodzieżowa o charakterze liceum humanistycznego z rozwiniętym blokiem przedmiotów artystycznych.

Obecnie Autorskie Licea Artystyczne "ALA" to Zespół Szkół, w skład którego wchodzą: Społeczne Liceum Ogólnokształcące (SLO) i Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych (SLSP) oraz Szkolny Ośrodek Kultury. Zespół Szkół, mimo formalnego podziału, to jeden mocno zintegrowany organizm. Naszymi uczniami zostają absolwenci szkół podstawowych przejawiający uzdolnienia w wybranej dziedzinie sztuki i zainteresowanie ich dalszym rozwojem.

Cele szkoły:

 • stworzenie sytuacji edukacyjnej dostosowanej do możliwości psychofizycznych, każdego uzdolnionego artystycznie ucznia;
 • aktywny rozwój artystyczny ucznia w wybranej dziedzinie sztuki, w sztukach plastycznych możliwość zdobycia umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej;
 • zapewnienie uczniowi możliwości uzyskania średniego wykształcenia ogólnokształcącego oraz przygotowanie do egzaminu dojrzałości;
 • przygotowanie młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym społeczności lokalnej, narodu i struktur ponad narodowych;
 • przygotowanie ucznia do podjęcia dalszych studiów w wyższych szkołach artystycznych lub innych uczelniach.

Autorskie Licea Artystyczne "ALA" od szkoły tradycyjnej różni między innymi:

 • zindywidualizowany plan nauki;
 • zindywidualizowany tok nauki;
 • zindywidualizowany program nauki (możliwość);
 • obowiązkowy blok przedmiotów artystycznych;
 • nieobowiązkowe uczestnictwo w części zajęć;
 • obowiązkowe do realizacji programy z: religii lub etyki (do wyboru), filozofii i historii sztuki;
 • możliwość wyboru nauczyciela-opiekuna;
 • przyjacielskie, bezpośrednie relacje między uczniami i pedagogami;
 • możliwość negocjowania oceny, w zasadzie nie stosowanie oceny niedostatecznej.

Szkoła w autorskim programie wychowawczym stawia sobie zadanie pracy z uczniami zgodnie z poniższymi wyznacznikami:

 • być sobą,
 • żyć świadomie,
 • nie ulegać urzeczowieniu,
 • żyć aktywnie,
 • a ponadto nie ustawać w twórczych poszukiwaniach miłości w odniesieniu do Boga i człowieka.

do góry

2 AKTUALNOŚCI

Największym zainteresowaniem zapewne będzie się cieszyć galeria zdjęć. Można tam zobaczyć fotografie ze Studniówki 2005. Uczestnicy zabawy przebierali się w kostium wybranej postaci filmowej. Obok siebie bawili się muszkieterowie, Zorro, ale też pokojówka (jedna z pań profesorek). Wszystko filmował przebrany za kamerę filmową pan profesor - wykładowca malarstwa.

Na stronie internetowej uczniowie umieścili również swoje prace literackie i plastyczne, informacje o szkole, a także forum, na którym mogą rozmawiać w Internecie.

do góry

3 SYSTEM KSZTAŁCENIA

Organizacja toku nauki

W szkole preferujemy profil humanistyczny, z rozbudowanym blokiem przedmiotów artystycznych. W związku z tym, przedmiotami obowiązkowymi do realizacji, obok wynikających z podstaw programowych są:
- historia sztuki,
- podstawy filozofii,
- religia lub etyka.

Blok przedmiotów artystycznych w liceum ogólnokształcącym obejmuje wymiar 6 do 8 godzin tygodniowo, w zależności od stopnia zaawansowania grupy np. grupa roku III kierunku literacko-dziennikarskiego realizuje w tygodniu 3 godz. ćwiczeń warsztatu literackiego, 3 godz. warsztatu dziennikarskiego, 2 godz. edytorstwa, a kierunku plastycznego 3 godz. rysunku, 3 godz. malarstwa i 2 godz. do wyboru liternictwa, grafiki komputerowej lub grafiki artystycznej. Cykl zajęć artystycznych kończy się w ostatnim roku szkoły pracą dyplomową.

Zindywidualizowany tok, plan i program nauczania

W związku ze zindywidualizowanym planem i tokiem nauki każdego ucznia w szkole nie istnieje podział na klasy (oddziały). Uczniowie organizacyjnie przypisani są do "roku" 1, 2, 3 lub 4. Zorganizowane grupy, podobne do zespołów klasowych występują tylko na zajęciach o charakterze ćwiczeń praktycznych. Zajęcia te prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym z obowiązkowym uczestnictwem i odbywają się z następujących przedmiotów:
- artystycznych (ćwiczenia praktyczne),
- języków obcych,
- języka polskiego,
- matematyki oraz wychowania fizycznego.

Z pozostałych przedmiotów odbywają się zajęcia w formie wykładów, pogadanek, ćwiczeń itp. ale uczestnictwo w nich nie jest obowiązkowe. Ze względu na indywidualne planowanie zajęć, w tych lekcjach uczestniczą uczniowie z różnych lat, a skład grupy może ulegać pewnym zmianom. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia, uczą się samodzielnie korzystając również z wielu godzin konsultacji.

Zindywidualizowany plan nauki powstaje w wyniku wspólnej pracy ucznia i jego opiekuna, zadaniem opiekuna jest dbałość o dostosowanie zakresu materiału przyjętego do realizacji do możliwości ucznia. Ustalony zakres materiału z każdego przedmiotu zostaje wpisany do semestralnej karty realizacji programu i potwierdzony podpisami ucznia i opiekuna.

Weryfikacja wiedzy i umiejętności:

Weryfikacja wiedzy i umiejętności odbywa się w zasadzie poza zajęciami - podczas konsultacji, ma ona formę indywidualnej rozmowy, pisemnego kolokwium, seminarium lub egzaminu klasyfikacyjnego. Uczeń nie wykazujący odpowiedniej wiedzy, czy umiejętności nie otrzymuje oceny i ta część materiału pozostaje nie zaliczona. Ocena niedostateczna istnieje praktycznie tylko na egzaminie klasyfikacyjnym.

Udogodnienia dla niepełnosprawnych:

Organizujemy grupy dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia), a także dla niedosłyszących i niedowidzących.

do góry

4 NAUCZYCIELE W ALA

W "ALA" nie ma wychowawców klas, ponieważ nie ma zespołów klasowych. Funkcje opiekuńcze przenoszone są bezpośrednio na każdego ucznia. Uczeń przychodząc do szkoły, otrzymuje na okres wstępny (cztery tygodnie) "opiekuna z urzędu". Po upływie tego czasu dokonuje wyboru nauczyciela-opiekuna spośród osób zatrudnionych w szkole. Maksymalna ilość uczniów, nad którymi możliwe jest objęcie opieki to 10 osób.

Sprawowanie opieki polega na nawiązaniu bezpośrednich i serdecznych relacji pomiędzy podopiecznym a opiekunem. Jeżeli takie relacje są utrudnione, istnieje w każdej chwili możliwość ich zmiany, zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Grupy, jakie tworzą się w ten sposób, spotykają się ze sobą co najmniej raz w miesiącu. Spotkania mają charakter nieformalny, mogą odbywać się poza szkołą. Każde spotkanie powinno mieć temat przewodni, nad którym rozwija się dyskusję. Istotnym elementem spotkania jest również wzajemne dzielenie się swoimi doświadczeniami. Ważna jest obecność w tych grupach uczniów różnych lat i możliwość udzielania wzajemnego wsparcia.

Liczba spotkań indywidualnych nie jest ściśle określona, wynika zawsze z aktualnej potrzeby i sytuacji podopiecznego. W przypadku ucznia w pełni samodzielnego może to być raz w miesiącu, a w przypadku ucznia potrzebującego szczególnego wsparcia nawet codziennie. W szkole zatrudniamy pedagoga, którego zadaniem obok czynności zwyczajnych (porady i terapie), jest prowadzenie w naszej szkole doskonalenia nauczycieli-opiekunów. Nauczyciele mają obowiązek uczestniczenia w tych szkoleniach, są one wliczone w czas pracy i płatne.

Szczegółowe zadania opiekuna to:

 • rozpoznanie sytuacji ucznia pod względem możliwości psychofizycznych, uzdolnień i zainteresowań, a także uwarunkowań zewnętrznych;
 • ułożenie planu pracy na semestr w pierwszym roku pracy wspólnie z uczniem, w starszych latach zwiększa się samodzielność ucznia w tej czynności, a rola opiekuna sprowadza się z czasem do nadzoru prawidłowości i akceptacji;
 • zapis planu i programu w "semestralnej karcie realizacji programu ucznia" - ma on charakter umowy potwierdzonej z obu stron podpisem;
 • nadzór nad realizacją zadań zapisanych w "karcie" w ciągu semestru;
 • wdrażanie do samokształcenia;
 • na zakończenie semestru, wspólna z uczniem refleksja nad wykonaniem przyjętego planu oraz podjęcie decyzji o możliwości promowania lub złożeniu wniosku o egzaminy klasyfikacyjne z niezrealizowanych przedmiotów;
 • prowadzenie dokumentacji podopiecznego;
 • utrzymywanie kontaktów z rodzicami.

do góry

5 KIERUNKI

Kierunki w SLO "ALA":

 • teatralny,
 • literacko-dziennikarski,
 • plastyczny,
 • fotograficzny,
 • grafiki komputerowej,
 • animacji kulturalnej,
 • turystyczny.

Specjalności w SLSP "ALA":

 • reklama wizualna,
 • fotografia artystyczna.

do góry

6 REKRUTACJA I OPŁATY

Kandydatów do "ALA" zapraszamy po wcześniejszym złożeniu dokumentów, na warsztaty sprawdzające artystyczne predyspozycje oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe informacje:

Do szkoły przyjmujemy także osoby z innych szkół średnich i w trakcie roku szkolnego.

Warunki przyjęć do SLSP:

Chętni do nauki w Liceum Plastycznym powinni przedstawić dziesięć swoich prac:

 • fotografia - oczywiście 10 fotografii na dowolny temat i w dowolnym formacie,
 • reklama wizualna (wystawiennictwo),
 • 5 prac rysunkowych i 5 prac malarskich.

Prace te powinny być przedstawione na warsztacie wstępnym, który odbywa się w siedzibie szkoły w czerwcu. Na warsztat ten należy przyjść z jednym arkuszem brystolu i różnorodnymi ołówkami.

do góry

Wyślij zapytanie do szkoły

E-mail:*

Temat:*

Treść wiadomości:** - pola wymagane

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności