edukacja we Wrocławiu

Zaoczne Policealne Studium Opiekunów Medycznych KADRA

Adres: 50-032 Wrocław ul. Gabrieli Zapolskiej 1
Telefon: 71 341 07 68 (sekretariat)
WWW: http://www.kadra.wroclaw.pl
E-mail: sekretariat@kadra.wroclaw.pl


1 O SZKOLE - SZKOŁA POLICEALNA: OPIEKUN MEDYCZNY

Zawód: Opiekun medyczny - numer zawodu 532102

Kierunek: Opiekun medyczny
Kwalifikacja: Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

DARMOWY KIERUNEK NAUKI

do góry2 CYKL KSZTAŁCENIA - SZKOŁA POLICEALNA: OPIEKUN MEDYCZNY

Nauka w zawodzie opiekun medyczny trwa 1 rok (2 semestry).


Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.

Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe w szpitalach, oddziałach opieki stacjonarnej ZOZ, placówkach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych. W programie język migowy, język niemiecki lub język angielski, technologie informacyjne.

 

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Z4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

do góry3 CHARAKTERYSTYKA ZAWODU - OPIEKUN MEDYCZNY

Opiekun medyczny, numer zawodu 532102.

Kwalifikacja Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.

Opiekun medyczny to osoba, która wykonuje zawód zaufania publicznego. Opiekun medyczny pomaga w sposób profesjonalny osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Od osób wykonujących zawód opiekuna medycznego zależy efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych

 

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 2. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bio-psycho-społecznych;
 3. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 4. asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 5. konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 6. Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

 

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (bezpieczeństwo i higiena pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy ukierunkowany zawodowo, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów)
 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno - społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a)
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:

 • oddziały opieki stacjonarnej; szpitale- oddziały szpitalne, zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady opiekuńczo lecznicze
 • placówki pomocy społecznej
 • indywidualna opieka w domu pacjenta

do góry4 PRZEDMIOTY NA KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY

Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 170 godzin

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Przedmioty w kształceniu praktycznym: 170 godzin

 • zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Praktyka zawodowa 160 godzin (80 w semestrze 1 i 80 w semestrze 2)

do góry

5 REKRUTACJA - SZKOŁA POLICEALNA: OPIEKUN MEDYCZNY

Kwalifikacja: Z.4 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Kandydat na opiekuna medycznego składa w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wydawane w sekretariacie szkoły po podpisaniu umowy o naukę)
 • wypełnia formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.kadra.wroclaw.pl

Sekretariat szkoły:
ul. Gabrieli Zapolskiej 1
50-032 Wrocław
tel./faks 71 341 07 68
www: http://www.kadra.wroclaw.pl
e-mail: sekretariat@kadra.wroclaw.pl

do góry

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności