edukacja we Wrocławiu

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA

Adres: 50-018 Wrocław, ul. Stawowa 24
Telefon: 71 781 87 33
WWW: http://www.ochikara.pl
E-mail: wroclaw@ochikara.pl
Społeczności: facebook

1 O SZKOLE

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA we Wrocławiu wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci O'CHIKARA. Kształcimy od 1995 roku wyposażając absolwentów w wiedzę i umiejętności niezbędne w wykonywaniu dwóch zawodów:

 • technika ochrony fizycznej osób i mienia
 • detektywa
ochikara

Jesteśmy dwuletnią szkołą policealną o uprawnieniach szkoły publicznej realizującą program szkolenia zgodny z wszelkimi rozporządzeniami odpowiednich ministerstw. Nasi absolwenci mogą się ubiegać o licencję II stopnia bez konieczności zdawania egzaminów w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA mieści się w budynku Szkoły Policealnej Medycznej we Wrocławiu, przy ulicy Stawowej 24, przy Dworcu Głównym PKP oraz PKS, w centrum miasta.

Prowadzimy nabór dwa razy do roku (nabór letni i zimowy).

Szkoła przeznaczona jest dla słuchaczy (kobiet i mężczyzn) pochodzących z różnych środowisk, legitymujących się dobrym stanem zdrowia. Oferujemy jedyne w swoim rodzaju wykształcenie zawodowe z prawdziwie rodzinną atmosferą.

Stypendia naukowe i socjalne

Podczas nauki uczeń ma prawo ubiegać się o stypendium szkolne i naukowe, na warunkach określonych na stronie www.ochikara.pl.
Stypendium szkolne przyznawane jest na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Za bardzo dobre wyniki w nauce Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA we Wrocławiu przyznaje stypendia naukowe. Regulamin stypendialny dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

Terminarz imprez sportowych 

ochikara

W szkole corocznie przeprowadza się szereg imprez sportowych, w tym Mistrzostwa Szkół O'CHIKARA w Strzelectwie Sportowym, Ogólnopolski Wielobój Sprawnościowo-Obronny czy też obóz  integracyjno-sportowy w Łagowie. W Szkole organizowane są Mistrzostwa Szkoły w Judo, w których corocznie udział biorą aktualni słuchacze jak i absolwenci szkoły.

Mistrzostwa Szkoły w Judo są imprezą otwartą, na którą zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać specyfikę i atmosferę szkoły – szczegóły na stronie www.ochikara.pl ZAPRASZAMY!

Nasi słuchacze w ramach czesnego uzyskują następujące licencje i uprawnienia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe:

 • członka służby informacyjnej,
 • członka służb porządkowych imprez masowych,
 • kierownika d/s bezpieczeństwa imprez masowych,
 • licencję detektywa,
 • licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia.

Licencja jest wydawana przez Komendę Wojewódzką Policji bez konieczności zdawania egzaminu. Dokument ten uprawnia do obejmowania stanowisk kierowniczych w firmach ochroniarskich, jak również do ubiegania się o przyznanie koncesji na działalność gospodarczą w tej dziedzinie.

Szczegóły dotyczące warunków uzyskania licencji znajdują się na stronie www.ochikara.pl.

do góry

2 KADRA DYDAKTYCZNA

Szkoła dysponuje pracownią ochrony osób, ochrony mienia, technicznych środków zabezpieczenia, pracownią samoobrony i technik interwencyjnych, pracownią wyszkolenia strzeleckiego i pomocy przedlekarskiej. Pozostałe sale lekcyjne wynajmowane są stosownie do potrzeb sprawnej organizacji realizacji zajęć programowych zgodnie z autorskim programem nauczania. Szkoła ma podpisaną stosowną umowę, zapewniającą dostęp do atestowanej strzelnicy, na której przeprowadzane są zajęcia praktycznej nauki strzelania z broni palnej.

Kadrę nauczającą stanowią specjaliści z policji, wywiadu wojskowego, prawnicy z kancelarii adwokackich i prokuratorskich, wykładowcy z Wyższych Szkół Zawodowych i Akademii Wychowania Fizycznego, instruktorzy strzelania z licencjami. Grono pedagogiczne liczy 23 wykładowców, w tym również z tytułami doktorskimi.

do góry

3 PROGRAM NAUCZANIA

Program nauczania obejmuje specjalistyczne treści skumulowane w wyniku analizy umiejętności zawodowych technika ochrony fizycznej osób i mienia oraz specjalisty w zakresie usług detektywistycznych w czterech blokach programowych.

Blok ogólny ma charakter podbudowy dla w/w zawodu i specjalizacji. Obejmuje on wiedzę z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług detektywistycznych. W bloku tym zawarte są przepisy ustawowe regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej oraz detektywa, wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania, psychologii, socjologii pracy i etyki, z zakresu kryminologii i kryminalistyki.

Blok prawny zawiera wiedzę donoszącą się do regulacji prawnych wykonywanych w tym zawodzie czynności, zwłaszcza z zakresu prawa karnego, administracyjnego a także cywilnego, handlowego, finansowego i prawa pracy.

Blok detektywistyczny poprzez realizację takich zagadnień jak wywiad, medycyna sądowa, obserwacja, kradzieże pojazdów, narkomania, wersje kryminalistyczne przygotowuje słuchaczy do egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, jak i wykonywania zadań zgodnych z ustawą o usługach detektywistycznych.

Blok zawodowy stanowi podstawy kształcenia specyficznych umiejętności wynikających z szerokiego zakresu zadań zawodowych technika ochrony fizycznej osób i mienia oraz detektywa, odnoszących się do zapobiegania i wykrywania przestępstw skierowanych przeciwko życiu i mieniu.
Dopełnieniem bloku zawodowego są teoretyczne i praktyczne zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej, wyszkolenia strzeleckiego, jak też intensywne treningi samoobrony i technik interwencji wspomagane kick-boxingiem i judo.

Ścisła współpraca z różnymi instytucjami pozwala słuchaczom na doskonalenia nabytych umiejętności w formie praktyk zawodowych, także w agencjach zagranicznych. W wielu przypadkach udzielamy słuchaczom pomocy w znalezieniu i podjęciu pracy.

do góry

4 REKRUTACJA I OPŁATY

Jak możesz się zostać słuchaczem PSDiPO O'CHIKARA

Kryterium przyjęcia do szkoły:

 • niekaralność (złożone w szkole pisemne oświadczenie o niekaralności)
 • wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana)
 • dobry stan zdrowia,
 • kolejność złożenia dokumentów.

Wymagana dokumentacja:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zgłoszenie do szkoły podpisane przez kandydata i dyrektora szkoły
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (skierowanie w sekretariacie szkoły)
 • cztery fotografie.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły tj. pokoju nr 33, Budynku Szkoły Policealnej Medycznej we Wrocławiu, przy ul. Stawowej 24.
Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz w soboty (gdy są zjazdy słuchaczy trybu zaocznego) w godzinach od 10.00 do 15.00. 

Czesne

 • system stacjonarny: 230 zł miesięcznie przez cały okres nauki,
 • system zaoczny: 165 zł miesięcznie w pierwszym roku nauki i 195 zł w drugim roku nauki.

NIE POBIERAMY WPISOWEGO!

do góry

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności