edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Adres: 50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 32
Telefon: 71 328 14 14
Faks: 71 322 10 06
WWW: http://www.wsf.edu.pl
E-mail: wsf@wsf.edu.pl
Społeczności: facebook

1 O SZKOLE

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 94. Prowadzi wyłącznie studia filologiczne, przygotowując studentów do pełnienia roli nauczycieli języków obcych oraz do pracy w wielu zawodach wymagających biegłej znajomości języków (firmy tłumaczeniowe, korporacje, branża turystyczna, media, edytorstwo oraz management o charakterze społeczno-kulturowym).

do góry

2 SPECJALNOŚCI

Uczelnia prowadzi trzyletnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) kończące się uzyskaniem stopnia licencjata oraz studia drugiego stopnia (magisterskie) prowadzące do uzyskania tytułu magistra na kierunku filologia. Możliwe są studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne).

Studenci studiów licencjackich mają do wyboru trzy specjalizacje zawodowe: nauczycielską, język w biznesie i turystyce oraz tłumaczeniową. Studia te skierowane są do wszystkich zainteresowanych nabyciem wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu filologii angielskiej, germańskiej, włoskiej, hiszpańskiej lub amerykanistyki, oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Na studiach magisterskich kształcenie odbywa się w zakresie anglistyki, germanistyki i iberystyki w specjalizacji językoznawczej, literaturo- i kulturoznawczej oraz metodycznej.

Jedną z ciekawszych propozycji Uczelni dla studentów studiów licencjackich jest opcja Język+Język. Jest to połączenie filologii głównej z bardzo intensywną nauką innego języka obcego poszerzoną o elementy literatury, historii oraz realiów kulturowych i społecznych danego obszaru językowego.

Anglistykę można studiować w połączeniu z: 

 • hiszpańskim
 • niemieckim
 • włoskim (tylko studia stacjonarne)

Amerykanistykę można studiować w połączeniu z: 

 • hiszpańskim (tylko studia stacjonarne)
 • niemieckim (tylko studia stacjonarne)

Germanistykę można studiować w połączeniu z:

 • angielskim

Germanistykę od podstaw można studiować w połączeniu z:

 • angielskim

Hispanistykę  można studiować w połączeniu z:

 • angielskim
 • włoskim (tylko studia stacjonarne)

Italianistykę  można studiować w połączeniu z:

 • angielskim
 • hiszpańskim

Blok języka dodatkowego obejmuje Praktyczną Naukę Języka oraz wybrane zagadnienia z zakresu danej filologii, w łącznym wymiarze ok. 700 godzin w ciągu trzech lat.

Prowadzone w WSF specjalności są wzbogacone o atrakcyjne specjalizacje zawodowe, które bardzo dobrze przygotowują absolwenta do przyszłej pracy. Na studiach licencjackich dostępne są specjalizacje: nauczycielska, tłumaczeniowa, ogólna oraz język w biznesie i turystyce. Na studiach magisterskich są do wyboru specjalizacja ogólna, nauczycielska, a od tego roku akademickiego także tłumaczenia specjalistyczne - wyjątkowa propozycja w skali kraju.

do góry

3 MISJA

Misją WSF od początku jej istnienia jest:

 • Rzetelne kształcenie studentów na poziomie wyższych studiów filologicznych oraz wyposażenie absolwenta w szeroka, interdyscyplinarna wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwolą mu na znalezienie atrakcyjnej pracy.
 • Motywowanie studentów do ciągłego samorozwoju, studiowania literatury fachowej, krytycznego myślenia, kreatywności i mobilności oraz przygotowanie ich do samodzielnego i odpowiedzialnego pełnienia funkcji zawodowych i ról społecznych.
 • Prowadzenie badań naukowych oraz dbałość o rozwój kadry naukowo-dydaktycznej poprzez organizowanie międzynarodowych konferencji naukowych, udział pracowników dydaktycznych w konferencjach, prowadzenie własnej serii wydawniczej "Philologica Wratislaviensia. Acta et Studia", a także liczne wykłady gościnne.
 • Dbałość o stały rozwój Uczelni, wysoki poziom kształcenia, wyznając zasadę, że nauka jest wspólnym dobrem służącym społeczeństwu.
  Działalność na rzecz środowiska poprzez umożliwianie zdobywania wiedzy, nowych kwalifikacji oraz dokształcenia się nauczycielom języków obcych.
 • Działalność na rzecz społeczności lokalnej.

do góry

4 KADRA

Kadra naukowo-dydaktyczna jest ogromnym atutem WSF. Tworzą ją wybitni profesorowie, znawcy przedmiotu, doświadczeni pedagodzy oraz młodzi pracownicy naukowi. Uczelnia kładzie nacisk na praktyczną naukę języków obcych na poziomie akademickim oraz na przekazanie wiedzy, która pozwoli absolwentom na znalezienie atrakcyjnej pracy zawodowej w branżach: nauczania języków, turystyki, biznesu, tłumaczeń, mediów, edytorstwa oraz managementu o charakterze społeczno-kulturalnym.

do góry

5 BAZA DYDAKTYCZNA

Uczelnia prowadzi i dynamicznie rozwija własną bibliotekę, która składa się ze skomputeryzowanej czytelni oraz wypożyczalni. Biblioteka WSF gromadzi, opracowuje i udostępnia systematycznie rozwijający się księgozbiór. Zbiory powiększane są na bieżąco, w ścisłej współpracy z kadrą naukowo-dydaktyczną, o najnowsze publikacje naukowe, podręczniki, słowniki, skrypty, materiały multimedialne, literaturę piękną i inne pozycje zgodne z profilem uczelni. Język większości publikacji odpowiada kierunkom kształcenia uczelni (angielski, niemiecki, włoski, hiszpański i inne).

Bazę dydaktyczną WSF stanowi własny, 4-kondygnacyjny budynek zlokalizowany w centrum Wrocławia. Do dyspozycji studentów jest 5 sal wykładowych, 25 przestronnych sal ćwiczeniowych i seminaryjnych, biblioteka wraz z czytelnią oraz dwie pracownie komputerowa ze stałym dostępem do Internetu. Na całym terenie uczelni działa szerokopasmowy bezprzewodowy Internet i zainstalowane są kioski informatyczne. W budynku znajduje się także bufet studencki, szatnia i ksero.

do góry

6 REKRUTACJA

Rekrutacja w WSF ma charakter ciągły i trwa od 11 kwietnia 2011 do 30 września 2011. O przyjęciu na studia decyduje kolejność dopełnienia formalności rekrutacyjnych. Rekrutacja odbywa się on-line.

Zasady przyjęć - studia licencjackie (kierunki kontynuacyjne)

Podstawa kwalifikacji na filologię angielską i amerykanistykę:

 • nowa matura z języka angielskiego
  - podstawowa pisemna - wynik min. 75%, lub
  - rozszerzona pisemna lub ustna - zdana, lub
  - podstawowa ustna - wynik min. 80%
 • stara matura z języka angielskiego (pisemna lub ustna) - zdana

Jeśli nie spełniasz powyższych kryteriów, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie następujących dokumentów:

 • Certyfikaty FCE, CAE, CPE (ocena A, B lub C); TOEFL (min. 50% punktów) lub TELC (poziom min. B1); inne certyfikaty poświadczające znajomość języka na poziomie B1 wg ESOKJ.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu jako nauczyciel języka angielskiego z co najmniej rocznym stażem.
 • Świadectwo dojrzałości uzyskane w szkole lub oddziale dwujęzycznym.
 • Świadectwo matury międzynarodowej (IB) z języka angielskiego.
 • Świadectwo maturalne uzyskane w kraju anglojęzycznym.
 • Ukończony kurs przygotowawczy organizowany przez WSF z oceną co najmniej 4.0.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w olimpiadzie języka angielskiego na szczeblu co najmniej okręgowym.
 • Zaświadczenie z innej uczelni o kwalifikacji na studia na filologię angielską/język angielski lub lingwistykę stosowaną.
 • Indywidualna decyzja Komisji Rekrutacyjnej, podejmowana na wniosek kandydata.

Kandydaci legitymujący się starą maturą, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków przystępują do egzaminu wstępnego organizowanego przez WSF po złożeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych lub po rejestracji w systemie rekrutacji on-line. Egzamin wstępny przeprowadzany jest w formie testu na poziomie B1 wg ESOKJ on-line za pośrednictwem platformy e-learningowej WSF.

Uwaga! W procesie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna nie bierze pod uwagę wyników z żadnych innych przedmiotów.

Podstawa kwalifikacji na filologię germańską: 

 • nowa matura z języka niemieckiego
  - podstawowa pisemna - wynik min. 75%, lub
  - rozszerzona pisemna lub ustna - zdana, lub
  - podstawowa ustna - wynik min. 80%
 • stara matura z języka niemieckiego (pisemna lub ustna) - zdana

Jeśli nie spełniasz powyższych kryteriów, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie następujących dokumentów:

 • Certyfikaty znajomości języka niemieckiego: ZD, ZDfB, ZMP, ZOP, KDS, GDS Goethe Instytut, DSD II, TELC (poziom co najmniej min. B1); inne certyfikaty poświadczające znajomość języka na poziomie B1 wg ESOKJ.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu jako nauczyciel języka niemieckiego z co najmniej rocznym stażem.
 • Świadectwo dojrzałości uzyskane w szkole lub oddziale dwujęzycznym.
 • Świadectwo matury międzynarodowej (IB) z języka niemieckiego.
 • Świadectwo maturalne uzyskane w kraju niemieckojęzycznym.
 • Ukończony kurs przygotowawczy organizowany przez WSF z oceną co najmniej 4.0.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w olimpiadzie języka niemieckiego na szczeblu co najmniej okręgowym.
 • Zaświadczenie z innej uczelni o kwalifikacji na studia na filologię germańską/język niemiecki lub lingwistykę stosowaną. 
 • Indywidualna decyzja Komisji Rekrutacyjnej, podejmowana na wniosek kandydata.

Kandydaci legitymujący się starą maturą, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków przystępują do egzaminu wstępnego organizowanego przez WSF po złożeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych lub po rejestracji w systemie rekrutacji on-line. Egzamin wstępny przeprowadzany jest w formie testu na poziomie B1 wg ESOKJ. Test przeprowadzany jest on-line za pośrednictwem platformy e-learningowej WSF. Uwaga! W procesie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna nie bierze pod uwagę wyników z żadnych innych przedmiotów.

Zasady przyjęć - studia licencjackie (kierunki od podstaw)

Aby studiować germanistykę, hispanistykę czy italianistykę, nie jest wymagana znajomość języka kierunkowego.

Studia licencjackie mogą podjąć osoby posiadające świadectwo dojrzałości. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych do wyczerpania limitu miejsc.

Zasady przyjęć - studia magisterskie

Z dyplomem licencjata filologii

 • studia magisterskie na kierunku filologia  w WSF może rozpocząć każdy kandydat posiadający dyplom licencjata filologii kierunkowej (odpowiednio anglistyki, germanistyki, hispanistyki) lub lingwistyki stosowanej;
 • do podjęcia studiów w specjalizacji nauczycielskiej wymagany jest licencjat w specjalizacji nauczycielskiej;
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów i dopełnienie formalności (podpisanie umowy i opłata wpisowa) do wyczerpania limitu miejsc;

Z dyplomem licencjata innego kierunku

 • do podjęcia studiów magisterskich na kierunku filologia w WSF uprawnia dyplom licencjata dowolnego kierunku.
 • wymagany poziom znajomości języka kierunkowego to minimum C1 wg ESOKJ;
 • Wyższa Szkoła Filologiczna nie przeprowadza wstępnych testów językowych, dlatego ważne jest, aby kandydat realistycznie ocenił swój poziom znajomości języka. Studia oraz przygotowanie pracy magisterskiej odbywa się w języku danej filologii;
 • konieczne jest posiadanie podstawowej wiedzy i zainteresowań w tematyce wybranego seminarium oraz oczytanie w literaturze przedmiotu. Każdy chętny może zapoznać się z literaturą przedmiotu w Czytelni jeszcze nie będąc studentem WSF;
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów i dopełnienia formalności (podpisanie umowy i opłata wpisowa) do wyczerpania limitu miejsc.

do góry

Wyślij zapytanie do szkoły

E-mail:*

Temat:*

Treść wiadomości:** - pola wymagane

© 2000-2019 edu.wroc.pl - edukacja we Wrocławiu Prawa autorskie | Ochrona prywatności